Phẩm Chất Đời Sống Tệ Nhất: Cali, New Jersey, Indiana

California có phẩm chất đời sống tệ nhất trong tất cả 50 tiểu bang, trong khi North Dakota là nơi có phẩm chất đời sống tốt nhất, theo một nghiên cứu mới từ U.S. News & World Report cho biết.

Để đưa đến kết luận này, tờ tạp chí đã tìm hiểu môi trường, sức  khỏe thể chất và tâm thần của các cư dân tại mỗi tiểu bang, hoạt động chính trị, tỉ lệ tội phạm và sự ổn định tài chánh của mỗi tiểu bang.

“Cọng với môi trường sức khỏe, phẩm chất đời sống của con người là phần lớn do kết quả của những tương tác của họ với những gì chung quanh họ,” theo các nhà biên tập cho biết. “Nghiên cứu cho thấy rằng khi con người cảm nhận được hỗ trợ bởi xã hội, thì họ cảm thấy hạnh phúc hơn, cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần.”

Nghiên cứu này cũng cho thấy rằng 5 tiểu bang với phẩm chất đời sống tốt nhất là North Dakota, Minnesota, Wisconsin, New Hampshire, và South Dakota.

5 tiểu bang với phẩm chất đời sống tệ nhất là California, New Jersey, Indiana, Illinois, và Texas.

Các nhà biên tập viết rằng, “North Dakota và Minnesota là hiệu quả nhất trong việc nâng cao đời sống hạnh phúc của công dân họ bằng việc cung cấp môi trường sức khỏe và cảm nhận sự nối kết xã hội.”