CỬ TRI WESTMINSTER

0
160

XIN LƯU Ý : RẤT QUAN TRỌNG

Phiếu Bầu Đã Gởi Về Nhà Cho Cuộc Bầu Cử 7 Tháng 6

* Dự luật C sẽ tước đi quyền bầu của cử tri cho thị trưởng tại thành phố Westminster
* Dự luật C là bãi bỏ quyền bầu chọn Thị Trưởng của cử tri và cư dân trong thành phố
và giao quyền đó cho các nghị viên bầu bán với nhau.
* Dự luật C làm suy yếu sức mạnh chính trị của cộng đồng vì cộng đồng không thể
chọn người thị trưởng thực sự để bảo vệ tiếng nói của toàn cư dân và cộng đồng tị
nạn cộng sản Việt Nam.
* Dự luật C tạo cơ hội cho các thành viên trong hội đồng thành phố cấu kết toa rập
bầu thị trưởng lẫn nhau và bất kể đến quyền lợi và nguyện vọng của toàn cư dân và
cộng đồng như chúng ta đang thấy hiện nay.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here