PHÁP HỘI NIỆM PHẬT & TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM

0
424

Do Pháp Sư Thích Ngộ Thông Chủ Lễ & Thuyết Giảng
Tại Hội Trường Việt My 14190 Beach Blvd. Westminster, CA 92683
Thứ Bẩy 8AM-6PM và Chủ Nhật 8AM-8PM Nov 30 & Dec 1, 2019
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Mi Đà Phật
Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Liên Hữu Phật Tử và quý Đồng Hương.
Trân trọng kính mời Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Liên Hữu Phật Tử và quý
Đồng Hương hoan hỷ dành thời gian quý báu đến tham dư Pháp hội Niệm Phật, Thính
Pháp, và Đại Lễ Trung Phong Tam Thờ Hê Niệm dưới sư hướng dẫn của Pháp Sư
Thích Ngô Thông, tại địa điểm như trên hoặc vào Đạo Tràng Không Gian qua mạng lưới
Internet (Radio Online Mixlr, kênh “Tinhtonghocvien” or PalTalk.com–Room: Đạo Tràng
Chuyên Tu) để đồng nguyện cầu chư Phật mười phương gia trì cho quốc thái dân an, thiên
tai giảm thiểu, mưa thuận gió hòa. Nhất tâm niệm Phật hồi hướng công đức cho chư vị
Hương Linh, Vong Linh, Anh Linh Chiến sĩ trận vong, Đồng bào tử nạn, Lịch đại tổ tiên,
Cửu huyền thất tổ, chư Thai nhi xúc sảo, Thập loại cô hồn, Cầu hóa giải lũy kiếp oan gia
trái chủ và tất cả chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới được phá mê khai ngộ,
chuyển biển nghiệp thành Liên Trì. Âm Dương đồng lưỡng lợi.
Ngưỡng nguyện nương nhờ Phật Lự Tam Bảo gia trì và Đức chúng như hải để mọi
người cùng phát Bồ Đề tâm, thâm tín nhân quả, và đồng phát nguyện trì danh niệm Phật
trở về cố hương Tây Phương Cự Lạc Quốc – Liên Trì Hải Hội nguyện tương phùng.
Nam Mô A Mi Đà Phật Tác Đại Chứng Minh
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Thay mặt Ban Tổ Chức Pháp Hội trân trọng kính mời.
Ghi chú:  Tham dư và thọ trai miễn phí trong 2 ngày Pháp Hội.
 Mọi chi tiết xin hoan hỷ liên lạc: Diệu Thảo (714) 468-7696, Tư My (714) 548-2038
Hạnh (714) 548-4323, Diệu Xuân 310-531 -6309
(Website Làng A Mi Đà: https://www.tinhtonghocvien.org)
NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here