Tổ chức mang tiếng Ban Đại Diện Cộng Đồng Nam California bị chính Ban Tổ Chức Bầu Cử Phan Kỳ Nhơn tuyên bố:“Ban đại diện nào đó đắc cử thì nó cũng chẳng có giá trị gì”

0
673

Chính  danh  là  danh  chính  ngôn  thuận,  là  quang  minh  chính  đại,  là  chính  sự  trong  danh  dự.Dùng  tiêu  chuẩn  này  để  soi  chiếu  vào  tà  quyền  cộng  sản  Việt  nam  thì  chúng  ta  thấy  rõ  Việt  cộng  không  hề  có  chính  danh  khi  chúng  cướp  quyền  từ  chính  phủ  Trần  Trọng  Kim  vào  tháng  8,  1945.  Vì  không  có  chính  danh  nên  đảng  Cộng  Sản  cai  trị  dân  Việt  Nam  bằng  luật  rừng  của  một  bè  lũ  thổ  phỉ.  Thành  thử  những  cá  nhân  nào,  những  hội  đoàn  nào  còn  hoang  tưởng  muốn  bắt  tay  hòa  hợp  hòa  giải  với  Việt  cộng  thì  vô  hình  chung  đã  đánh  mất  tính  chính  danh  của  chính  mình.Trong  xã  hội  dân  chủ  một  hội  đoàn  hay  một  tập  thể  muốn  có  sự  chính  danh  thì  cần  phải  được  thành  lập  qua  thể  thức  bầu  cử  quang  minh  chính  đại,  được  sự  hợp  tác  và  sự  ủng  hộ  của  nhiều  người  khi  làm  việc  chung  nào  đó  .  Cộng  đồng  Nam  California  trong  thời  gian  hai  tháng  vừa  qua  đã  có  một  cuộc  bầu  cử  không  quang  minh  chính  đại,  thiếu  công  bằng,  thiếu  minh  bạch  như  lời  phát  biểu  25-6-2018  của  ông  Phan  Kỳ  Nhơn  (Trưởng  Ban  Tổ  Chức  Bầu  Cử)“vì  nó  không  trong  sáng,  nếu  tiếp  tục  kiểm  phiếu,  rồi  một  Ban  đại  diện  nào  đó  đắc  cử  thì  nó  cũng  chẳng  có  giá  trị  gì  và  chắc  chắn  là  nó  cũng  không  xứng  đáng…”Câu  trên  trích  từ  Bài  tường  thuật:  “Bầu  cử  Ban  Đại  Diện  CĐNVQG  Nam  Cal-ifornia:  ‘Hủy  bỏ’  rồi  lại  ‘tiếp  tục  kiểm  phiếu’  Linh  Nguyễn/  Người  Việt  29  Tháng  Sáu,  2018Chỉ  cần  theo  dõi  qua  một  số  bài  viết  trên  các  tờ  báo  địa  phương  miền  Nam  Cali-fornia  là  người  ta  thấy  rõ  bản  tính  không  quang  minh  chính  đại,  thiếu  công  bằng,  thiếu  minh  bạch  của  Ban  Tổ  chức  bầu  cử  “bất  nhất  trong  hành  động”:  khi  thì  tuyên  bố  hủy  bỏ  vì  có  gian  lận,  khi  thì  hứa  sẽ  kiểm  phiếu,  khi  thì  báo  là  thể  lệ  bầu  cử  được  thay  đổi  chính  thức  mà  không  chứng  minh  được  sự  thay  đổi  trong  biên  bản  chính  thức  của  buổi  họp:

Bài  viết  #1:  “Vì  có  gian  lận,  ban  tổ  chức  bầu  cử  Cộng  Đồng  Người  Việt  Quốc  Gia  hủy  bỏ  cuộc  bầu  cử”Viễn  Đông  25-06-2018/  THANH  PHONGWESTMINSTER  –  Tin  từ  Ủy  Ban  Tổ  Chức  Bầu  Cử  (chủ  tịch  Phan  Kỳ  Nhơn)  vừa  cho  biết,  Trong  cuộc  bầu  cử  Hội  Đồng  Đại  Diện  Cộng  Đồng  Người  Việt  Quốc  Gia  Nam  Cali  vào  hai  ngày  thứ  Bảy  và  Chủ  Nhật  23,  24  tháng  6,  2018  vừa  qua,  Ủy  Ban  đã  phát  hiện  nhiều  sự  gian  lận,  những  sự  gian  lận  này  đã  được  ghi  nhận  qua  hình  ảnh  chụp  được  và  Ủy  Ban  Tổ  Chức  quyết  định  hủy  bỏ  cuộc  bầu  cử.  Mặc  dầu  Ban  Tổ  Chức  Bầu  Cử  (BTCBC)  tuyên  bố  như  trên,  nếu  không  nói  là  vu  cáo  một  cách  trắng  trợn  cho  các  liên  danh,  để  biện  minh  cho  lời  nói  “hủy  bỏ  cuộc  bầu  cử”  (vì  đã  quyết  định  một  cách  nóng  nảy,  vội  vã,  thiếu  suy  nghĩ,  vô  trách  nhiệm),  nhưng  BTCBC  đã  không  trưng  bày  được  bằng  chứng  cụ  thể  hoặc  biên  bản  vi  phạm  của  bất  cứ  liên  danh  nào.

Bài  viết  #2:  “Liên  Danh  Phù  Đổng  muốn  “tiến  hành  cuộc  đếm  phiếu”Viễn  Đông  26-06-2018/  Tuyên  bố  của  Liên  danh  Phù  Đổng  Liên  Danh  Số  2  PHÙ  ĐỔNG  trông  chờ  buổi  họp  báo  chính  thức  của  Ban  Tổ  Chức  Bầu  Cử  vào  ngày  26  tháng  6,  lúc  4  giờ  chiều  tại  Thư  Viện  Việt  Nam  để  được  nghe  trực  tiếp  sự  trình  bày  của  Ban  Tổ  Chức  và  Ban  Giám  Sát  Bầu  Cử  cũng  như  những  nhận  định  và  phán  xét  về  các  hình  ảnh  gian  lận  trong  cuộc  bầu  cử  theo  lời  phát  biểu  của  Ban  Tổ  Chức,  trước  khi  Liên  Danh  Số  2  PHÙ  ĐỔNG  chúng  tôi  lấy  quyết  định  sau  cùng  cho  mình  trong  những  ngày  kế  tiếp.Chúng  tôi  cũng  xin  minh  định  rõ  rằng,  Liên  Danh  Số  2  Phù  Đổng  chủ  chương  tiến  hành  cuộc  đếm  phiếu  và  không  đồng  ý  với  Ban  Tổ  Chức  Bầu  Cử  chấp  thuận  những  phiếu  bầu  không  có  đầy  đủ  toàn  bộ  những  chi  tiết  căn  cước  của  cử  tri,  đi  ngược  lại  điều  lệ  tiêu  chuẩn  mà  ba  liên  danh  đã  đồng  ý  với  Ban  Tổ  Chức  và  đã  công  bố  rộng  rãi,  trước  khi  tiến  hành  cuộc  bầu  cử.    Đây  là  quan  điểm  và  quyết  định  hoàn  toàn  độc  lập  của  Liên  Danh  Số  2  Phù  Đổng.Điều  này  cho  thấy  Liên  Danh  2-Phù  Đổng  và  Liên  Danh  1-Trách  Nhiệm,  ngay  từ  ngày  đầu  kiểm  phiếu,  cũng  có  cùng  quan  điểm  là  cuộc  kiểm  phiếu  phải  được  tiến  hành,  chỉ  không  đồng  ý  với  những  lá  phiếu  không  có  số  ID  trên  lá  phiếu,  chiếu  theo  qui  luật  BTCBC  đã  đưa  ra  ngày  từ  đầu  và  cũng  đã  thông  báo  nhiều  lần  trên  các  cơ  quan  truyền  thông  báo  chí.  Chỉ  có  Liên  Danh  3,  Đoàn  Kết  &  Xây  Dựng”  thì  phản  đối  với  LD  1  &  2,  đề  nghị  hủy  bỏ  cuộc  bầu  cử.  Trong  bất  cứ  xã  hội  nào  được  gọi  là  dân  chủ,  khi  lấy  quyết  định  thì  phải  lấy  quyết  định  của  đại  đa  số,  nhưng  BTCBC  này  đã  đi  ngược  hẳn,  ra  quyết  định  theo  thiểu  số,  với  đề  nghị  của  Liên  Danh  3-tuyên  bố  Hủy  Bỏ  cuộc  bầu  Cử.

Bài  viết  #3  :  “Bầu  cử  Ban  Đại  Diện  CĐN-VQG  Nam  California:  ‘Hủy  bỏ’  rồi  lại  ‘tiếp  tục  kiểm  phiếu’By  Linh  Nguyễn/  Nguoi  Viet  29  Tháng  Sáu,  2018Tuy  nhiên  bản  thông  cáo  hôm  Thứ  Hai,  25  Tháng  Sáu,  trích  lời  ông  Phan  Kỳ  Nhơn:  “Qua  sự  kiện  của  Ban  giám  sát  đưa  lên  những  hình  ảnh  trong  cuộc  bầu  cử  trong  hai  ngày,  nó  có  nhiều  sự  gian  lận.  Do  đó,  chúng  tôi  đã  cùng  Giám  Mục  Trần  Thanh  Vân  và  anh  Lê  Văn  Sáu,  ban  giám  sát,  quyết  định  là  hủy  bỏ  cuộc  bầu  cử.”Lý  do,  cũng  theo  lời  ông  Phan  Kỳ  Nhơn,  “vì  nó  không  trong  sáng,  nếu  tiếp  tục  kiểm  phiếu,  rồi  một  Ban  đại  diện  nào  đó  đắc  cử  thì  nó  cũng  chẳng  có  giá  trị  gì  và  chắc  chắn  là  nó  cũng  không  xứng  đáng…”Lời  tuyên  bố  trên  được  coi  như  là  sự  khẳng  định  của  BTCBC,  đã  được  phổ  biến  rộng  rãi  trên  các  cơ  quan  truyền  thông,  báo  chí.  Đến  nay  chưa  một  lời  đính  chính  là  đã  lỡ  lời  hoặc  lầm  lỗi.  Nay  kiểm  phiếu  và  tuyên  bố  liên  Danh  3  thắng  cử,  vậy  những  lời  nói  của  BTCBC  có  đáng  để  chúng  ta  “tin  tưởng”  hay  không?  Vậy  xin  hỏi  sự  công  bố  đắc  cử  của  liên  danh  3  kia  có  giá  trị  và  xứng  đáng  gì  không?  Có  phải  là  danh  chính  ngôn  thuận  của  từ  BTCBC?  Nên  tin  hay  không  tin  BTCBC  và  tin  vào  điều  nào?

Bài  viết  #4:  “Tìm  một  giải  pháp  cho  cuộc  bầu  cử  cộng  đồng”Luật  sư  Nguyễn  Quốc  Lân/Viễn  Đông  25-07-2018  và  mục  Diễn  Đàn  trên  báo  Người  Việt  29-7-2018,  Việt  Mỹ  Magazine  28-7-2018“BTC  thì  tuyên  bố  rằng  vấn  đề  này  đã  được  loan  báo  trong  buổi  họp  sau  cùng  với  tất  cả  ba  liên  danh  để  thảo  luận  về  thể  lệ  bầu  cử.  BTC  không  đưa  ra  một  bằng  chứng  văn  bản  nào  xác  nhận  việc  này  ngoại  trừ  dựa  vào  lời  nói  của  xướng  ngôn  viên  Ngọc  Ân  là  cô  ta  có  đoạn  video  tape  ghi  lại  lúc  thông  báo  này  được  đưa  ra  thảo  luận.  Cho  tới  lúc  này,  BTC  hay  XNV  Ngọc  Ân  vẫn  chưa  hề  đưa  ra  đoạn  phim  này  hay  dữ  kiện  nào  cho  thấy  đoạn  phim  này  có  thật  hay  không.”Theo  đó  thì  Ban  tổ  chức  bầu  cử  sửa  thể  lệ  bầu  cử  mà  chỉ  có  Liên  danh  #  3  của  ông  Bùi  Phát  được  biết,  còn  hai  liên  danh  #1  của  ông  Nguyễn  Mạnh  Chí  và  liên  danh  #2  của  ông  Nguyễn  Thiện  Đức  thì  không  hề  biết.Với  sự  thay  đổi  qui  luật  bầu  cử  bất  cứ  lúc  nào  trong  ngày  bầu  cử  đều  phải  có  lý  do  rất  chính  đáng,  nếu  cần  thiết.  Hơn  thế  nữa,  sự  thay  đổi  này  cần  phải  được  thông  báo,  trước  hết  đến  với  thụ  ủy  của  3  liên  danh  tranh  cử,  sau  nữa  là  phải  thông  báo  rộng  rãi  đến  mọi  người  để  minh  bạch  sự  thay  đổi  này.  Ở  đây  chúng  ta  thấy  rõ  BTCBC  đã  tự  ý  quyết  định  thay  đổi  luật  bầu  cử  và  câu  hỏi  được  đặt  ra  là  tại  sao  chỉ  có  Liên  danh  3  (liên  danh  được  BTCBC  cho  đắc  cử)  được  biết  mà  thôi?

Bài  viết  5:  “Bầu  cử  Ban  Đại  Diện  CĐN-VQG  Nam  California:  ‘Nơi  này  nhậm  chức,  nơi  khác  họp  báo  tẩy  chay”  By  Linh  Nguyễn/  Người  Viet  04  Tháng  Tám,  2018Qua  sự  kiện  trong  các  bài  báo  nêu  trên  thì  3  ông  trong  Ban  Tổ  Chức  Bầu  Cử  :  chủ  tịch  Phan  Kỳ  Nhơn,  Giám  Mục  Trần  Thanh  Vân  và  Lê  Văn  Sáu  có  điều  gì  mờ  ám  còn  che  dấu  cộng  đồng,  thành  thử  mới  có  nhiều  điều  khuất  tất  để  rồi  tạo  ra  quá  nhiều  người  tẩy  chay  cuộc  bầu  cử  vừa  qua.Nhìn  lại  con  số  cử  tri  đồng  hương  đi  bỏ  phiếu  thì  biết  rõ  là  đồng  hương  không  còn  tin  cậy  vào  những  việc  làm  mang  danh  đại  diện  cộng  đồng  do  các  vị  kêu  gọi  đồng  hương  góp  sức.Năm  2010,  số  người  đi  bỏ  phiếu  là  trên  18,000  người  (BTCBC  năm  này  là  Giới  trẻ  của  các  Tôn  Giáo,  do  Anh  Nguyễn  Mạnh  Chí  là  trưởng  ban  và  Anh  Ngô  Thiện  Đức  là  phó  ban),  năm  2014,  số  người  đi  bỏ  phiếu  là  trên  12,000  người,  trong  khi  đó  kỳ  bỏ  phiếu  năm  nay  2018  chỉ  có  hơn  4,000  người  tham  dự  (kể  luôn  cả  một  số  người  có  thể  đã  bỏ  phiếu  nhiều  lần  vì  BTCBC  thay  đổi  cách  bỏ  phiếu  vào  phút  chót  mà  chỉ  có  liên  danh  của  ông  Bùi  Phát  được  thông  báo).Bình  thường  càng  có  nhiều  kinh  nghiệm  tổ  chức  thì  việc  làm  sẽ  phải  được  hữu  hiệu,  đồng  bào  sẽ  tin  tưởng  và  ủng  hộ  nhiều  hơn.  Đằng  này  3  vị  mang  danh  chủ  tịch  ủy  ban  chống  cộng  sản  và  tay  sai,  “Giám  mục  tin  lành?”  này,  hội  trưởng  nọ  mà  thực  hiện  những  điều  trái  ngược  với  lương  tâm,  chẳng  khác  chi  cộng  sản,  thì  hỏi  rằng  những  việc  làm  gian  trá,  xảo  quyệt,  bao  che  cho  những  thủ  đoạn  mưu  lợi  cá  nhân  của  quý  vị  mang  ý  nghĩa  gì?  Do  đó  chúng  tôi  nhiều  cử  tri  đã  tham  dự  cuộc  bầu  cử  vừa  qua,  đang  quan  tâm  đến  sự  xuống  dốc  niềm  tin  của  Ban  Tổ  chức  Bầu  cử,  đang  nghi  ngờ  cho  việc  chính  danh  của  Ban  Đại  diện  cộng  đồng  xin  long  trọng  đề  nghị:

1.Ban  Tổ  Chức  Bầu  cử  xuất  trình  Biên  bản  phiên  họp  (có  sự  chấp  thuận  của  3  liên  danh)  theo  đó  thể  thức  bầu  cử  đã  được  thay  đổi  (cho  phép  mọi  người  tham  gia  bỏ  phiếu  mà  không  cần  ghi  thẻ  căn  cước,  ID).

2.Để  làm  sáng  tỏ  việc  này  thì  Xướng  ngôn  viên  Ngọc  Ân  (của  Đài  Hồn  Việt  và  Little  Saigon)  cần  phải  đưa  ra  cuộn  video  tape  chính  gốc,  ghi  lại  lúc  thông  báo  này  được  đưa  ra  thảo  luận.

3.Ban  Tổ  Chức  Bầu  cử  nên  đưa  ra  các  biên  bản  do  BTCBC  thành  lập  khi  một  liên  danh  nào  vi  phạm  luật  bầu  cử.  Trình  bày  hình  ảnh  các  sự  kiện  gian  lận  mà  Ban  tổ  chức  thu  nhận  được  khi  tuyên  bố  “hủy  bỏ  bầu  cử  vì  có  gian  lận”.

4.Cô  Ngọc  Ân  Xướng  ngôn  Viên  của  Đài  Hồn  Việt  /  Little  Saigon,  vì  muốn  bảo  vệ  uy  tín  của  người  reporter,  nên  trình  chiếu  và  minh  bạch  hóa  cuộn  video  tape  mà  chính  cô  tuyên  bố  (đồng  bào  khắp  nơi  nghe  rõ)  là  có  thu  hình  cuộc  họp  của  Ban  Tổ  Chức  Bầu.  Theo  lời  của  LD  1  &  LD2  cùng  với  biên  bản  phiên  họp  hôm  đó,  19  tháng  6,  thì  rất  rõ  ràng  lã  đã  không  có  sự  thảo  luận  hay  cho  phép  bầu  phiếu  mà  không  ghi  số  ID.5.Ban  Đại  Diện  Cộng  đồng  Nam  California  (Federation  of  Vietnamese  in  Southern  California)  cho  công  chúng  biết  về  Nội  Quy  sinh  hoạt  (Bylaws)  và  các  chứng  từ  thuế  vụ  được  chính  quyền  Liên  Bang  và  Tiểu  bang  California  công  nhận  để  đồng  bào  hăng  hái  góp  tiền  của  vào  các  công  tác  ích  lợi  chung.Làm  được  3  điều  nêu  trên  thì  Ban  Tổ  Chức  bầu  cử  sẽ  gỡ  lại  uy  tín  mà  chính  quý  vị  trong  Ban  Tổ  chức  bầu  cử  làm  hoen  ố,  ô  danh  Ban  Đại  Diện  Cộng  Đồng  Người  Việt  Quốc  Gia  Nam  California.Kính  chúc  quý  vị  nhân  sĩ  sẽ  sớm  minh  bạch  hóa  các  vấn  đề  nêu  trên,  để:-Giới  trẻ  còn  tin  tưởng  vào  khả  năng  và  trí  óc  suy  luận  của  quý  vị  niên  trưởng-Đồng  bào  còn  vững  tin  và  tiếp  tục  góp  phần  cùng  quý  niên  trưởng  trong  công  cuộc  giải  thể  chế  độ  Việt  cộng  tại  quê  nhà.Làm  được  điều  thứ  5  nêu  trên  thì  Ban  Đại  Diện  cộng  đồng  Nam  California  mới  xứng  danh  trong  vai  trò  đại  diện,  bằng  không  chỉ  là  sự  tiếm  danh  để  phục  vụ  cho  mưu  đồ  bất  chánh.

Hoàng  Nguyên  Tâm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here